ใบสมัครบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เลขท:………………………

ต้องกรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) หากไม่ระบุเป็นพิเศษ โปรดกรอกเป็นภาษาไทย ID บริษัท/ร้านค้า (สำหรับพนักงาน Ksher กรอก): : ______________

ข้อมูลบริษัท/ร้านค้า

*ชื่อบริษัท/ร้านค้า

(ชื่อเต็มภาษาไทย)

*ชื่อบริษัท/ร้านค้า

(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

*ชื่อย่อ

(ชื่อร้านค้า/ยี่ห้อสินค้าภาษาอังกฤษ)

(หากมีจำนวนร้านค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง โปรดเขียนรายชื่อร้านค้าในตาราง excel แยก)

*เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง) *รูปแบบ e-Payment


*สำนักงานสาขา


เลขที่สาขา

*ประเภทร้านค้า

*ประเภทกิจการ

อาหารและเครื่องดื่ม (
ช้อปปิ้ง (
ที่พัก (
บริการท่องเที่ยว (
ความงามและสปา (
บันเทิง (
อื่นๆ (

ไม่ใช่ดิจิตอล

ดิจิตอล (จำกัดเฉพาะช่องทางชำระเงิน PromptPay, AirPay, Rabbit Line Pay เท่านั้น)

 
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
ประวัติย่อกิจการ(ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลติดต่อ

*ชื่อเจ้าของ/กรรมการ (ภาษาไทย)

*เลขบัตรประชาชน

*ชื่อเจ้าของ/กรรมการ (ภาษาอังกฤษ)

*สัญชาติ

*ชื่อผู้ติดต่อ (ภาษาไทย)

*เบอร์โทรศัพท์บริษัท/ร้านค้า

*ชื่อผู้ติดต่อ (ภาษาอังกฤษ)

*อีเมล์บริษัท/ร้านค้า
ข้อมูลบัญชีธนาคาร

*ชื่อธนาคาร

*ชื่อสาขา

*เลขที่บัญชี

*ชื่อบัญชี
ข้อมูลอื่นๆ
*ที่อยู่จดทะเบียน *รหัสไปรษณีย์
*ที่อยู่ร้านค้า *รหัสไปรษณีย์
*ที่อยู่จัดส่งเอกสาร *รหัสไปรษณีย์
รายการเอกสาร
 บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล

[  ] *1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจ

[  ] *1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของหรือผู้มีอำนาจ

[  ] *2. สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบทะเบียนพาณิชย์/สัญญาเช่าพื้นที่ของที่ตั้งร้านค้า (สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

[  ] 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (หน้า 2-3) ที่ไม่หมดอายุ (ในกรณีต้องการเปิดRabbit Line Pay)

[  ] *3. สำเนาบัญชีธนาคาร

[  ] *3. สำเนาบัญชีธนาคาร

[  ] *4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (หน้า 2-3) ที่ไม่หมดอายุ (สำหรับต่างชาติ ต้องมี)

[  ] *4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท(จะต้องมีวันที่คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) (หน้าแรกและหน้าที่ 2)

[  ] *5. ภาพถ่ายร้านค้าหรือภาพถ่ายหน้าเพจเว็บไซต์เฟสบุ้ก/อินสตาแกรมหรืออื่นๆ (ต้องมีโลโก้หรือชื่อร้านค้า พร้อมทั้งให้เห็นนโยบายการคืนเงินและการจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน) และภาพถ่ายสินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

[  ] *5. ภาพถ่ายร้านค้าหรือภาพถ่ายหน้าเพจเว็บไซต์เฟสบุ้ก/อินสตาแกรมหรืออื่นๆ (ต้องมีโลโก้หรือชื่อร้านค้า พร้อมทั้งให้เห็นนโยบายการคืนเงินและการจัดส่งสินค้าให้ชัดเจน) และภาพถ่ายสินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)

[  ] 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเอกสารแสดงที่มาของสินค้า (เช่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่าย, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย, ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฯลฯ (สำหรับบางประเภทธุรกิจต้องมี)

[  ] 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเอกสารแสดงที่มาของสินค้า (เช่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่าย, เอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย, ใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฯลฯ (ถ้ามี)

[  ] 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้Hosting / Domain name (สำหรับธุรกิจออนไลน์ที่สมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี)

[  ] 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้Hosting / Domain name (สำหรับธุรกิจออนไลน์ที่สมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี)

[  ] 8. เอกสารการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสคบ. (สำหรับธุรกิจออนไลน์ถ้ามี)

[  ] 8. เอกสารการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสคบ. (สำหรับธุรกิจออนไลน์ถ้ามี)

โปรดเซ็นเอกสารทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท และเซ็นกำกับเอกสารด้วยคำว่า "เอกสารนี้เพื่อใช้ในการทำสัญญาบริการ Payment กับ Ksher เท่านั้น"

โปรดส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดให้แก่ Ksher ภายใน 7 วันหลังการลงทะเบียน บริการ Payment จะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เมื่อท่านส่งเอกสารข้างต้นครบทุกรายการเท่านั้น

[  ] 9. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)(ถ้ามี)

[  ] *10. แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (สำหรับบริษัทบจ.ที่สมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี)

[  ] *11. แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำหรับบริษัทบจ. ที่สมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี)

[  ] *12. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นเกิน 25% ทั้งหมด (กรณีที่ถือหุ้นเกิน 25% ไม่ใช่คนเดียวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ที่สมัครบัตรเครดิต/เดบิต ต้องมี)

ข้อมูลด้านล่างนี้สำหรับพนักงาน Ksher กรอก
*ชื่อ Agency *ชื่อ BD *ขนาดร้านค้า
ข้อมูลด้านล่างนี้สำหรับพนักงาน Ksher กรอก
ช่องทางการชำระเงิน รูปแบบออฟไลน์ รูปแบบออนไลน์
ระบบทั่วไป ไม่ใช่ดิจิตอล ดิจิตอล
ระบบทั่วไป
(IT Integration + Link Collection)
ระบบออเดอร์มา
(Order Mars+ Rocket Voucher)
ระบบทั่วไป
(IT Integration + Link Collection)
MDR % (รวมภาษี) MDR % (ไม่รวมภาษี) MDR % (รวมภาษี) MDR % (ไม่รวมภาษี) MDR % (รวมภาษี) MDR % (ไม่รวมภาษี) MDR % (รวมภาษี) MDR % (ไม่รวมภาษี)
 WeChat Pay N/A N/A N/A N/A
 Alipay N/A N/A N/A N/A
 True Money N/A N/A
 Promptpay
 Rabbit Line Pay N/A N/A
 AirPay N/A N/A
 Credit Card/Debit Card N/A N/A

หมายเหตุ: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครร้านค้า e-Payment นี้สมบูรณ์ เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าขอยืนยันและปฏิบัติตาม

บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Ksher”) ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารที่ให้ไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรโดยทันที คุณมีสิทธิ์ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นครั้งคราว การดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการโดย Ksher เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทิศทาง ศุลกากรและการใช้งานภายใต้เขตอำนาจศาลของไทยและจะผูกพันกับเราอย่างสิ้นเชิง ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยอมรับที่จะรับบริการ e-Payment ข้ามพรมแดนที่ให้บริการโดย Ksher ข้าพเจ้าทราบดีว่าบริการ

e-Payment จะถูกเปิดใช้งานภายใต้นโยบายของ Ksher และระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

Company Seal

ชื่อและลายเซ็น

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )

วันที่................................................

พนักงาน Ksher ...............................

    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สำหรับใบสมัครบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ร้านค้า หรือผู้รับบริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการตามใบสมัครร้านค้ารับชำระเงินระบบอี-เพย์เม้นท์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ใบสมัคร” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร บรรดาคำ หรือข้อความในข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ที่ใบสมัคร ได้กำหนดคำจำกัดความไว้แล้ว ให้คำ หรือข้อความนั้นมีความหมายตามที่ได้กำหนดคำจำกัดความไว้นั้น เว้นแต่ในข้อตกลงนี้จะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอื่น

1.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่ให้บริการแก่ร้านค้า หรือผู้รับบริการในประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

1.2 ผู้สมัคร ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ร้านค้า หรือผู้รับบริการ” ยินยอมที่จะใช้บริการการชำระเงิน กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และ บริการรับชำระเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ เพื่อใช้รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์

1.3 บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหมายถึงบัตรที่ออกโดยสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “VISA”) และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “MASTERCARD”) และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “UnionPay”) และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (ซึ่งต่อไปนีจะเรียกว่า “JCB”) และ/ หรือ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก (ซึ่ง ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TPN”) และ/หรือ บัตรที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่น ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่ผู้ให้บริการจะเข้าร่วมในอนาคต

1.4 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “e-wallets”) ประกอบด้วย วีแชทเพย์ อาลีเพย์ ทรูมันนี่ แอร์เพย์ พร้อมเพย์ และอื่นๆ ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือ โดยบริษัทอื่นหรือสถาบันอื่นที่เป็นผู้ให้บริการ e-wallet (ซึ่งต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ e-wallets”)

1.5 ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการในแต่ละรายเรียกว่า “ฝ่ายหนึ่ง” และทั้งสองรวมเรียกว่า “ทั้งสองฝ่าย”

1.6 “ลูกค้า” หรือ “ผู้ชำระเงิน” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้า หรือบริการผ่านระบบชำระเงินของวีแชทเพย์,อาลีเพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ

2. ผู้ให้บริการจะโอนเงินค่าสินค้า หรือบริการเข้าบัญชีของผู้รับบริการในสกุลเงินบาท ภายในกำหนดเวลา ___________ (_______) ________ สำหรับบริการการชำระเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ ภายในกำหนดเวลา ___________ (_______) ________สำหรับบริการรับชำระเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิต นับจากวันที่ผู้ใช้ หรือลูกค้าซื้อสินค้า หรือรับบริการ โดยจะโอนเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อย (100) บาท หลังจากหักค่าบริการแล้ว หากต่ำกว่าหนึ่งร้อย (100) บาท ผู้ให้บริการจะรวมกับรายการในวันถัดไป เพื่อให้ครบแล้วจึงจะดำเนินการโอน และ หากวันโอนเงินดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการของประเทศไทย และประเทศจีน ผู้ให้บริการจะโอนเงินให้ผู้รับบริการในวันทำการถัดไป และ/หรือขึ้นอยู่กับขั้นตอน หรือระยะเวลาการโอนเงินตามระบบของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะขยายวันชำระเงินดังกล่าวออกไปได้ หากตรวจสอบพบว่าธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายทุจริต หรือฉ้อกล

3. ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้บริษัท หรือผู้ให้บริการหักเงินค่าธรรมเนียม (MDR) ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนที่จะโอนเงินให้ผู้รับบริการ

4. ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน

5. ในกรณีที่ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ผู้ให้บริการจะดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งต่อกรมสรรพากรแทนผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อให้ผู้รับบริการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

6. ผู้รับบริการจะต้องแสดงสัญลักษณ์ และ/หรือโลโก้ของระบบรับชำระเงินของผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าผู้ใช้บริการรับทราบว่าเป็นสถานที่รับบริการชำระเงินระบบเพย์เม้นท์ และผู้รับบริการยินยอมที่จะให้ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลทางธุรกิจ และ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ผู้ให้บริการร้องเป็นคราวๆ ไป

7. การใช้รหัสประจำตัว หรือรหัสผ่าน หรือ PIN หรือ Password หรือ รหัสสำหรับการเข้าใช้บริการ (Username) หรือเครื่องมืออื่นใดที่ร้านค้าหรือบัญชีพนักงานร้านค้าใช้เป็นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการบน แอปพลิเคชัน และ/หรือ เว็บไซต์ และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ของผู้ให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ สำหรับใบสมัครร้านค้ารับชำระเงินกับผู้ให้บริการฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่เรียกคำใดคำหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง จะรวม เรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”)

7.1 ผู้รับบริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของร้านค้าเท่านั้น และจะต้องควบคุมบุคคลที่ใช้บริการผ่านบัญชีพนักงานร้านค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯฉบับนี้อย่างเคร่งครัดด้วย การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อกำหนดฯฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใด (ซึ่งรวมถึงเกิดรายการโอนเงิน) จากการที่ร้านค้าและ/หรือบุคคลที่ใช้บริการผ่านบัญชีพนักงานร้านค้าเปิดเผยหรือกระทำการใดๆ จนทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือได้รับเครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินนั้น ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

7.2 การกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การตกลงยอมรับ/การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มเติม ของเงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม/ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ การตรวจสอบ/พิสูจน์ตัวตน การอนุมัติการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้รับบริการเองก็ดี หรือการกระทำของบุคคลที่ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ก็ดี หากได้กระทำไปโดยผ่านการใช้เครื่องมือโอนเงินแล้ว ผู้รับบริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันร้านค้าเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้รับบริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้รับบริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทำธุรกรรม และผู้รับบริการตกลงให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าร้านค้าได้ทำธุรกรรมนั้น และใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้รับบริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่จำต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ผู้ให้บริการอีก

8. ในกรณีที่ซอฟท์แวร์ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการมีข้อบกพร่อง ไม่มีความปลอดภัย หรืออาจถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ ผู้รับบริการจะต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ให้บริการทราบเพื่อป้องกันแก้ไขทันที

9. ผู้รับบริการตกลงว่า จะมิให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

10. กรณีผู้รับบริการขอรับติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากที่รับบริการ ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ค่าติดตั้ง และค่าซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของตน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบของผู้รับบริการกับผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะมีการลงนามในหนังสือแนบท้ายต่อไป

11. ผู้รับบริการตกลงแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การกันวงเงินในบัตร การจัดส่ง การคืน การรับประกันสินค้า/บริการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ชำระเงินทราบอย่างชัดเจน โดยการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า/บริการ และการประชาสัมพันธ์ และ/หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดฯ ฉบับนี้อย่างไรก็ดี หากผู้ชำระเงินทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการสำเร็จเรียบร้อยก่อนที่การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ ผู้รับบริการมีหน้าที่จัดส่งสินค้าไปยังผู้ชำระเงิน และ/หรือให้บริการแก่ผู้ชำระเงิน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดเดิม

12. ทุกครั้งที่ผู้รับบริการกันวงเงินในบัตร และ/หรือส่งสินค้า/ให้บริการ ให้แก่ผู้ชำระเงิน ผู้รับบริการจะต้องมีใบตอบรับหรือหลักฐานใดๆ ที่ผู้ชำระเงิน /ผู้รับปลายทางลงนามเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ชำระเงิน ตกลงยินยอมให้กันวงเงินในบัตรของผู้ชำระเงิน และ/หรือสินค้านั้นได้ส่งถึงผู้ชำระเงิน/ผู้รับปลายทาง และ/หรือผู้ชำระเงิน ได้รับบริการแล้ว

13. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

13.1 ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการยกเลิกการกันวงเงินในบัตรของผู้ชำระเงิน และ/หรือปฏิเสธการจ่ายเงินหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯ หากผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินและจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปก่อนแล้ว ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินเต็มจำนวนที่ผู้ชำระเงินถูกเรียกเก็บเงิน โดยผู้รับบริการตกลงจะคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการคืนให้แก่ผู้ชำระเงินนั้นให้กับผู้ให้บริการ พร้อมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้า หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวจนกว่าจะชำระให้ผู้ให้บริการเสร็จสิ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

13.1.1 กรณีผู้ให้บริการเห็นว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้และ/หรือความสมบูรณ์ของบัตร และ/หรือต่อมาได้ตรวจพบว่ามีการใช้บัตรโดยทุจริต

13.1.2 ผู้รับปลายทางได้รับแต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือผู้รับปลายทางไม่ได้รับสินค้าและร้านค้าไม่มีใบตอบรับมายืนยัน หรือผู้รับปลายทางไม่ได้รับสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม

13.1.3 ผู้รับบริการไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินค้า/บริการ และ/หรือสินค้า/บริการที่จัดหาหรือส่งเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ ชำรุดบกพร่อง ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างร้านค้าและผู้ชาระเงิน อันเป็นเหตุให้ผู้ชำระเงินปฏิเสธที่จะรับสินค้า/บริการ และต้องการยกเลิกข้อตกลงซื้อสินค้า/บริการดังกล่าว

13.1.4 ผู้ชำระเงินปฏิเสธรายการกันวงเงินในบัตรของผู้ชำระเงิน หรือปฏิเสธการหักวงเงินที่กันไว้ หรือปฏิเสธว่าผู้ชำระเงินไม่ได้ทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ หรือผู้รับบริการแจ้งให้ผู้ให้บริการยกเลิกการกันวงเงิน หรือล่วงเลยระยะเวลากันวงเงิน

13.1.5 เหตุอื่นใดที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือเหตุอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงิน/วงเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน

13.2 ผู้รับบริการจะต้องไม่จัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุของบัตร และรหัส CVV ของผู้ชำระเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และผู้รับบริการจะต้องระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลอื่นๆ ของผู้ชำระเงินจากการรับชำระค่าสินค้า/บริการของผู้รับบริการ ไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ทุจริตไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทบัตรเครดิตหรือผู้ชำระเงินได้ตรวจพบและเรียกให้ผู้ให้บริการชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ผู้รับบริการยินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทนผู้ให้บริการทั้งสิ้นทุกจำนวน

13.3 ในกรณีผู้รับบริการมีความประสงค์เก็บข้อมูลบัตรของผู้ชำระเงิน ผู้รับบริการจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน และจะต้องมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการและบริษัทบัตรเครดิตได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้รับบริการปฏิบัติไม่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการถูกเรียกเก็บค่าปรับจากบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้อื่น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ หรือค่าเสียหายแทนผู้ให้บริการทั้งสิ้นทุกจำนวน

13.4 หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่า ผู้รับบริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องของผู้รับบริการ มีการใช้บัตรของตนเอง ชำระค่าสินค้า/บริการกับผู้รับบริการของตนบ่อยครั้งจำนวนมากผิดปกติ หรือมียอดทารายการขายที่สูงผิดปกติ และ/หรือไม่ใช่เป็นการชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้รับบริการจริง โดยหวังประโยชน์เป็นอย่างอื่น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกร้านค้าได้

14. ในกรณีจำเป็นที่ต้องคืนเงินให้กับลูกค้า ห้ามมิให้ผู้รับบริการคืนเงินให้กับลูกค้าด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ในแพลตฟอร์มและ/หรืออุปกรณ์การชำระเงินของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน ยกเว้นแต่ผู้ให้บริการ e-Wallet หรือบริษัทบัตรเครดิต รายใดที่มีนโยบายคิดค่าธรรมเนียม หากผู้รับบริการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

(1) กรณีการคืนเงินภายในวันเดียวกันที่มีการรับธุรกรรม ผู้รับบริการสามารถดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ เครื่อง EDC และ/หรือ Merchant Platform โดยผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น

(2) กรณีเป็นการคืนเงินข้ามวันจากวันที่เกิดธุรกรรม ผู้รับบริการจะดำเนินการคืนเงิน ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ เครื่อง EDC หรือ Merchant Platform ได้เฉพาะเมื่อวันที่ดำเนินการคืนเงินดังกล่าว มีการรับยอดเงินจากธุรกรรมเพียงพอ และ/หรือ มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องการดำเนินการคืนเงิน หากยอดธุรรมการในวันที่ดำเนินการคืนเงินดังกล่าว มียอดธุรกกรมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการคืนเงินทางแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการจะยกเลิกคำสั่งอัตโนมัติ

15. ผู้รับบริการตกลงว่า

(1) จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ใช้หรือลูกค้า

(2) จะให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้ใช้หรือลูกค้าที่ใช้บริการชำระเงินของผู้ให้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ

(3) จะไม่ทำการโอน เช่า ให้เช่าช่วง อุปกรณ์บริการชำระเงินของผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

(4) จะไม่พิมพ์ซ้ำ คัดลอก ตัดออก หรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ หรือทำผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบกับเนื้อหาเหล่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

(5) ผู้รับบริการจะไม่ใช้บริการรับชำระเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากขอบเขตธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเท่านั้น และจะไม่ร่วม หรือช่วยผู้อื่นในการฉ้อโกงเงิน หรือการกระทำผิดกฎหมาย

(6) จะรักษาความลับและการใช้ข้อมูลความลับตามที่ผู้ให้บริการกำหนด หากผู้รับบริการฝ่าฝืน ผู้รับบริการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงแก่ผู้ให้บริการ

16. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือยุติการให้บริการใดๆ ที่ให้กับผู้รับบริการ โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ให้บริการได้รับแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าว จากบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet

17. ผู้รับบริการยินยอมรับเงื่อนไขของบริษัทบัตรเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการ e-wallet และ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ในการพิจารณาว่ารายการชำระเงินใดๆ ที่อาจจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรม หรือเป็นธุรกรรมที่ฉ้อฉล ซึ่งผู้ให้บริการอาจจะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้รับทราบ และผู้ให้บริการอาจจะระงับการชำระเงินในธุรกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงการคืนเงินให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ และอาจระงับการโอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการจนแล้วเสร็จ

18. ผู้รับบริการตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และผู้รับบริการจะไม่ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การฟอกเงิน และกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หากมีลูกค้า หรือผู้ชำระเงินของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ร้องเรียนว่าผู้รับบริการได้ทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นธุรกรรมการฉ้อโกงใดๆ ผ่านระบบชำระเงินของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้รับบริการจะส่งหลักฐานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ให้บริการภายในห้า (5) วันทำการตามคำขอของผู้ให้บริการ

(2) ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้รับหลักฐานการทำธุรกรรม หรือการชำระเงินไม่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาตามข้อ 14.(1) ซึ่งเป็นผลมาจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะชำระเงินตามจำนวนเงิน หรือยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินดังกล่าวได้

19. ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกให้บริการได้โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน รวมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

(2) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย

(3) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดข้อกำหนดนี้ หรือดำเนินธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือถูกยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาต

(4) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจปกปิด หรือไม่ให้ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(5) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารเพื่อทำธุรกรรม หรือการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง

(6) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง

20. ในกรณีที่ผู้รับบริการทำผิดตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินค่าเสียหายดังกล่าว จากบัญชีบริการชำระเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นๆของผู้รับบริการได้ทันที หากผู้ให้บริการผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงแก่ผู้รับบริการ

21. ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการสำหรับใบสมัครบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้ระบุไว้ หรือแก้ไขข้อร้องเรียน ที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบภายในห้า (5) วันทำการ หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยุติการให้บริการ

22. ผู้รับบริการจะเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านระบบของผู้ให้บริการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปีหลังจากการทำธุรกรรม และให้สิทธิผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมได้ตามคำขอที่เหมาะสม

23. การสิ้นสุดการให้บริการนี้ ไม่มีผลกระทบต่อความรับผิด และหนี้สินที่ค้างชำระ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีต่อกันก่อนวันที่การให้บริการจะสิ้นสุดลง

24. หากผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือหยุดดำเนินธุรกิจ หรือเปลี่ยนชื่อโดเมน หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้ฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน หากฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังกล่าว และมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

25. การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งหนังสือใดๆ หากได้ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ให้ถือว่าได้ถูกส่งโดยชอบแล้ว และผู้รับบริการได้รับ และทราบข้อความตามคำบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งหนังสือใดๆ ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ส่งไปถึงแล้ว

26. ผู้รับบริการรับรองว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสมัครเป็นผู้รับบริการชำระเงินระบบวีแชทเพย์ อาลีเพย์ และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นๆ ตามข้อกำหนดฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ และรับทราบข้อตกลงการเป็นสมาชิกชำระเงินระบบวีแชทเพย์ และ/หรือ อาลีเพย์ ทุกประการ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด

27. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิพิจารณาอนุมัติ หรือยกเลิกการให้บริการตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทย ข้อกำหนดของบริษัท และ/หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเครดิต/เดบิต

28. ในกรณีที่ผู้รับบริการขอใช้บริการเช่าอุปกรณ์อีดีซี, หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ผู้รับบริการในฐานะผู้เช่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน “เอกสารแนบท้าย”

29. ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี่อยู่ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย สัญญานี้ทำขึ้นไว้สอง (2) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาและความประสงค์ทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และคู่สัญญาต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่ง (1) ฉบับ

บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(       นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี      )

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(       นายซวี่ หวัง      )

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )

ร้านค้า

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )

ลงชื่อ..........................................ผู้มีอำนาจ

(                                      )